^Powrót na górę
foto1

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje iż od dnia 29 kwietnia 2020r. osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski, w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Program finansowany jest ze środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wnioski można składać w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 4 września 2020 roku przez System Obsługi Wsparcia – https://sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną - wysyłając wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1.

Do wniosku należy załączyć:

1. Orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
2. Klauzulę informacyjną dla uczestników Programu,
3. Dokument stanowiącego opiekę prawną – jeśli wniosek dotyczy pełnoletniego podopiecznego lub dziecka przebywającego pod opieką prawną Wnioskodawcy. Dotyczy to sytuacji gdy, imieniu osób niepełnosprawnych, ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem występują opiekunowie prawni tych osób.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są:

  • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  • uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  • podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  • podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  • uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  • pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
  • pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.


W ramach Modułu III programu udzielana jest pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) w danym miesiącu, za który przysługuje wsparcie z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc finansowa udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Maksymalna wysokość świadczenia udzielonego ze środków PFRON w ramach Modułu III programu wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z wykazanych we wniosku miesięcy musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych. Pod pojęciem „placówki rehabilitacyjnej” należy rozumieć placówkę, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku).

Ewentualne pytania można zadać dzwoniąc do PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej pod numer telefonu 14 642 -44 - 15 oraz na numer infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl – zakładka „O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie”

Potrzebne informacje i wnioski:

Opis programu wraz z dokumentami do pobrania dla Osób wysyłających wniosek za pośrednictwem poczty:

https://powiatdabrowski.pl/aktualnosci/pomoc-osobom-niepe%C5%82nosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-%C5%BCywio%C5%82u-lub-sytuacji-kryzysowych-wywo%C5%82anych-chorobami-zaka%C5%BAnymi-9186.html

Instrukcja składania wniosku w systemie internetowym SOW:

https://powiatdabrowski.pl/aktualnosci/instrukcja-sk%C5%82adania-wniosku-w-systemie-sow.html

Smutno, pusto i cicho bez Was...

Kochani!


Im dłużej na Was czekamy, tym bardziej nam Was brakuje.
W naszym pustym Domu każde miejsce, pracownie, przedmioty, książki, piękne kolorowe prace, figurki, obrazy przypominają Was, bo to Wy jesteście jego częścią i to Wy go tworzycie!
Dom z "duszą" wypełniony atmosferą przyjaźni, miłości, zrozumienia, wsparcia to nasz Dom w Oleśnicy, w którym teraz brakuje Waszych spontanicznych uśmiechów, radości, zachwytu nad drobiazgami, a także Waszych psikusów. Autentyczni, prawdziwi, szczerzy - to właśnie Wy dajecie nam lekcje zdrowego spojrzenia na świat, drugiego człowieka, uczycie, że nie ma lepszych i gorszych, że wszyscy jesteśmy tak samo ważni i wartościowi, że świat należy pojmować sercem!

Dziękujemy i czekamy!!!

"Wszystko będzie dobrze" - niech dźwięki tej piosenki poprawią nasze codzienne samopoczucie.

Dużo zdrówka!!!

Komunikat Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w OleśnicyDziałalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy zgodnie z Decyzją Nr 1/2020 (POLECENIE NR 49/2020) Wojewody Małopolskiego ZOSTAŁA ZAWIESZONA w terminie od 25 kwietnia do dnia 10 maja 2020 r. Celem ochrony życia i zdrowia, w uwzględnieniu stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Czytaj więcej...

Ciekawe i ginące zawody.

Jakże miło i sympatycznie było się przenieść, przy pomocy zdjęć, w te cudowne miejsca i chwile, które kiedyś wspólnie przeżyliśmy. Odżyły wspomnienia i zrodziły się marzenia by ruszyć znów razem w świat, by poznawać kolejnych ciekawych ludzi, by odkrywa miejsca nam nieznane i doświadczać wiatru przygody. Choć pewnie niejeden plecak do wędrówki spakowany, to jednak nadal musimy pozostać na miejscu u siebie w domu, by zadbać o zdrowie swoje i innych. Sytuacja ta jednak, nie może zahamować naszej chęci poznawania i odkrywania tego co intrygujące i ciekawe. Dzisiaj zapraszamy Was do wędrówki po starych, może czasem już nawet zapomnianych, ale jakże interesujących zawodach wykonywanych do dziś, przez niesamowitych ludzi. Razem odwiedzimy kilka miejsc i poznamy ciekawe osoby, oraz ich pasje związane z pracą i wykonywanym zawodem. Zapraszamy.