Wynik przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „"Zakup i dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej'”

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej jako Zamawiający informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „"Zakup i dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej'”, ogłoszonego w dniu 18-09-2020 roku na portalu UZP; nr ogłoszenia 587134-N-2020, otwartego w dniu 25.09.2020 roku,

jako najkorzystniejszą, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP(t.j. Dz. U 2019, poz. 1843) wybrano do wykonania w/w zadania ofertę:

AUTO MOTIVE Spółka zo.o., Zbylitowska Góra ul. Krakowska 13, 33-113 Zgłobice
Wartość oferty: 168 252,68 zł. brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta posiada najwyższą łączną liczbę punktów wśród złożonych ofert i spełnia warunki zawarte w SIWZ. Podane w SIWZ kryteria oceny ofert to: „Cena” - stanowiąca 60 % i „Gwarancja” - stanowiąca 40 % oceny.