^Powrót na górę
foto1

Komunikat Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy

Zgodnie z poniższym poleceniem, ŚDS w Oleśnicy zawiesza działalność Placówki

do odwołania.

O dalszej sytuacji będziemy na bieżąco informować.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polecenie nr 16/2020
Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2,

zmieniam polecenie Wojewody Małopolskiego nr 2/2020 z dnia 11 marca 2020r. znak sprawy: WN-II.0121.2.2020, w ten sposób, że:

polecam
zawieszenie działalności, na terenie województwa małopolskiego, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania w:

a) placówkach wsparcia dziennego;

b) centrach integracji społecznej;

c) klubach integracji społecznej;

d) dziennych domach i klubach seniora;

e) środowiskowych domach samopomocy;

f) warsztatach terapii zajęciowej.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra.

Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, w uwzględnieniu stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, obowiązującego do odwołania, wydanie niniejszego polecenia jest celowe i konieczne,